Методичні поради з патріотичного виховання

Проблема патріотичного виховання дошкіль­ників сьогодні є однією з найголовніших у пріо­ритетних напрямах роботи ДНЗ. Загальні зміни в суспільстві та державі, політична нестабільність сьогодення обумовлюють необхідність формуван­ня у дітей дошкільного віку високих етичних і мо­рально-психологічних якостей, серед яких важливе місце посідають патріотизм, громадянськість, від­повідальність за долю Вітчизни і готовність до її захисту. У зв'язку з цим значно зросла роль ДНЗ у підвищенні статусу патріотичного виховання в дошкільній освіті через оновлення його змісту і структури./Files/images/7000001.jpg

Під патріотичним вихованням розуміють взаємодію дорослого і дітей у суспільній діяль­ності та спілкуванні, що спрямовані на роз­криття і формування в дітей загальнолюдських моральних якостей особистості, залученні до джерел національної культури, природи рідно­го краю, виховання емоційно-дієвого ставлення, почуття прихильності.

Дошкільний вік як період становлення особи­стості має свої потенційні можливості для форму­вання вищих моральних почуттів, до яких і нале­жить почуття патріотизму.

Патріотичне почуття за своєю природою бага­тогранне, воно об'єднує всі сторони особистості: моральну, трудову, розумову, естетичну, а також фі­зичний розвиток і передбачає вплив на кожну зі сторін для отримання єдиного результату.

Патріотичне виховання дошкільнят має розв'язувати широке коло завдань. Це не лише виховання любої до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, але й виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної зем­лі, захисників Вітчизни, державної символіки, тра­дицій держави, загальнонародних свят.

До основних завдань патріотичного виховання старших дошкільнят належать:

• формування любові до рідного краю (причет­ності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);• формування духовно-моральних взаємин;• формування любові до культурного спадку свого народу;• виховання любові, поваги до своїх національ­них особливостей;• почуття власної гідності як представників сво­го народу;• толерантне ставлення до представників ін­ших національностей, до однолітків, батьків, сусідів, інших людей.

Основні напрями патріотичного виховання:

• формування уявлень про сім'ю, родину, рід і родовід;• краєзнавство;• ознайомлення з явищами суспільного життя;• формування знань про історію держави, дер­жавні символи;• ознайомлення з традиціями і культурою свого народу;• формування знань про людство.

Кожен із цих напрямів може стати змістом освітньо-виховної діяльності з дітьми, і кожен зро­бить свій внесок у соціалізацію особистості дитини за умови врахування особливостей розвитку дітей.

Базовий компонент дошкільної освітияк дер­жавний стандарт визначає ознайомлення дітей з поняттями «держава»; «народ»; «людство», з пра­вами та обов'язками громадян України.

Згідно з Концепцією дошкільного виховання, програмою передбачено розвиток у дітей націо­нальної культури, що є внеском у загальнолюдські надбання демократичності, гуманізму, совісті, че­сті, гідності, громадянськості; виховання дітей на історичному минулому, що формує у них па­тріотизм та інтернаціоналізм.

В освітній програмі «Дитина в дошкільні роки» виховання патріотичних почуттів до своєї Батьків­щини у дітей базується на доброзичливому став­ленні до представників інших національностей, опануванні дітьми елементарної етики міжнаціо­нальних стосунків, вихованні турботливого став­лення до людей, прагненні допомогти, формуван­ні у дітей гуманних почуттів, уявлень про доброту, чуйність, сміливість, про те, що люди на Землі мо­жуть жити в мирі й дружбі.

Дитина старшого дошкільного віку може і по­винна знати, як називається країна, у якій вона живе, її головне місто, столицю, своє рідне місто чи село, які в ньому є найголовніші визначні мі­сця, якою є природа рідного краю та країни, де ди­тина живе, які люди за національністю, за особи­стими якостями населяють її країну, чим вони про­славили рідну країну і весь світ, що являє собою мистецтво, традиції, звичаї її країни.

Досягти якісного рівня патріотичного вихован­ня дошкільників не можна без урахування специфі­ки окремих регіонів, їх національних особливостей.

Важливим аспектом патріотичного вихован­ня є залучення до народознавства — вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу.

Дошкільників ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, по­яснюють зв'язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій.

Значну роль у вихованні дітей відіграють на­родні традиції — досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і пере­даються з покоління в покоління (шанувати стар­ших, піклуватися про дітей, відзначати пам'ятні дати тощо). З традиціями взаємопов'язані народні звичаї — усталені правила поведінки; те, що стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як впитися, як ходити на го­стину та ін.).

Сьогоденна ситуація мовленнєвого середови­ща в ДНЗ неідеальна. Тому потрібно створити від­повідне розвивальне середовище для підвищення інтересу дітей до життя українського народу, до його історії та культури, до природи України шля­хом активізації художньо-мовленнєвої діяльності, як у повсякденному житті, так і спеціальних занят­тях залучати дітей до рідної мови, ознайомлюва­ти їх з народними традиціями, виховувати до них повагу.

Засвоєння патріотичних цінностей і норм є тривалим процесом Вони не закладені у генах, не є природною якістю, а формуються цілеспря­мовано, системно, із використанням певних прин­ципів та методів діяльності з молодим поколінням.

Кiлькiсть переглядiв: 860

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.